A. Algemene gegevens

Naam ANBI kerkelijke gemeente:  Protestantse Gemeente De Aarkerk
RSIN/Fiscaal nummer: 002583598
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
Naam ANBI diaconie: Diaconie van de Protestantse Gemeente De Aarkerk
RSIN/Fiscaal nummer: 824123517
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
Website: www.aarkerk.nl
Adres: Oostkanaalkade 2
Postcode: 2461 GB
Plaats: Ter Aar
Telefoonnummer kerk: 0172-600253

De Protestantse Gemeente De Aarkerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente De Aarkerk en de diaconie van de Protestantse Gemeente De Aarkerk.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente De Aarkerk staat op de website. De link is: Toekomstplan 2018-2022.

Uitgelicht de beleidsregels van de diaconie:
De doelstelling van het College van Diakenen zijn onderdeel van de Protestantse Gemeente De Aarkerk, waarbij de nadruk ligt op betrokkenheid bij de zwakkeren en samenleving en wereld.
Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de gehele samenleving, zowel dichtbij in de eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Dit o.m. door het financieel ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor de medemens.
Tevens valt de Z.W.O. onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Op deze drie werkterreinen wil de ZWO zich richten bij het navolgen van Jezus in woord en daad. Binnen de Protestantse Gemeente De Aarkerk valt het werelddiaconaat onder de Diaconie maar praktisch gezien valt het onderscheid tussen de werkvelden moeilijk te maken. Zending wordt veelal gecombineerd me ontwikkelingswerk, en ook werelddiaconaat speelt hierbij vaak een ondersteunende rol.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Bij de diaconie van de Protestantse Gemeente De Aarkerk zijn geen betaalde krachten in dienst.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Aangaande orgelspel moeten wij een beroep doen op organisten buiten onze gemeente. Deze ontvangen een bescheiden vergoeding voor hun werkzaamheden en wel € 25,-.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Diaconie
De diaconie draagt zorg voor de besteding van de aan haar toevertrouwde gelden. Deze komen beschikbaar door collecten en toegezegde vrijwillige bijdragen. Met deze fondsen worden o.m. een jaarlijkse middag voor de ouderen in de kerk georganiseerd, wordt er bijgedragen aan de jaarlijkse kerstpakketten voor minder bedeelden in zowel de kerkelijke als de burgerlijke gemeente. Tenslotte worden een groot aantal goede doelen in binnen- en buitenland ondersteund.

Hieronder treft u de belangrijkste onderdelen uit het jaarverslag van 2020 van het college van kerkrentmeesters en jeugdactiviteiten. De volledige jaarverslagen zijn op te vragen bij onze scriba.

Jaarverslag College van Kerkrentmeesters 2020:
Ook in 2020 zijn we weer actief bezig geweest om onze gebouwen in een zo goed mogelijke staat van onderhoud te houden. Zoals uit de rekening 2020 blijkt zijn er ook nu geen grote uitgaven geweest. De werkzaamheden zijn beperkt tot het uitvoeren van klein onderhoud in eigen beheer. Dat kost weliswaar veel tijd maar bespaart op kosten.
Helaas is het gebruik van de Aarkant in 2020 minimaal geweest t.g.v. de corona maatregelen. De koffie-ochtenden, wat de pot schaft, vergaderingen, etc. waren niet meer mogelijk.
In 2020 heeft het CVK 5 vergaderingen gehouden met als belangrijkste activiteiten/onderwerpen:
- Er is een slimme elektriciteitsmeter geplaatst. Een slimme gasmeter was niet mogelijk i.v.m. de afstand tussen beide meters.
- In augustus 2020 heeft de controle op het brandveilig gebruik van onze kerk plaatsgevonden. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Wel werd geadviseerd om de branddekens door grotere exemplaren te vervangen.
- Per 30 september 2020 is de mogelijkheid voor analoog inbellen t.b.v. de kerktelefoon gestopt. Alleen via een internetverbinding is kerktelefoon nog mogelijk. In overleg met de betrokken luisteraars is er een oplossing aangebracht.
- Er gaat meer gebruik gemaakt worden van de Aarkant (m.n. het zaaltje van Crossroads) als opbaarruimte door Henny van Vliet. Met hem zijn er hierover afspraken gemaakt.
- De jaarlijkse bijeenkomst van de medewerkers oud papier is dit jaar niet doorgegaan i.v.m. corona. Wel zijn de gebruikelijke attenties bij de betrokkenen bezorgd.
- Er is een onderzoek opgestart naar de kosten van het vervangen van de kerkbanken door stoelen.
- In de loop van 2020 is de installatie aangebracht waardoor het mogelijk werd om vanaf september 2020 onze kerkdiensten op een professionele manier uit te zenden via een YouTube kanaal. Tevens is er een speciale regietafel geplaatst.

Tot slot willen we hierbij alle vrijwilligers die hebben bijgedragen tot het in stand houden van onze
gebouwen of op een andere manier hun bijdrage hebben geleverd hartelijk bedanken voor hun inzet.

Jaarverslag jeugd 2020
Voor onze jeugd zijn veel mensen uit onze gemeente actief en daar zijn we erg blij mee. Omdat in deze tijd minder jongeren naar de kerk komen doen wij ons uiterste best om ze ook op andere manieren te bereiken. Verschillende activiteiten worden door hen gelukkig wel bezocht en waar mogelijk werken we samen met de plaatselijke Hervormde gemeente voor onze jeugd.

Oppasdienst: Tijdens de kerkdiensten van 09.30 uur is er oppas aanwezig. Er hangt een lijst in de gang van de Aarkant, waar de oppassers hun naam in kunnen vullen. Veel koffieschenkers passen ook op en daar zijn we erg blij mee. Afgelopen jaar is de kerkgang beperkt geweest, zeker met kleine kinderen, dus de oppasdienst is niet actief geweest. We hopen snel weer kinderen te kunnen verwelkomen.
Kindernevendienst: Elke zondagochtend is er kindernevendienst tijdens de preek, terwijl u daarnaar luistert gaan de kinderen naar de Aarkant voor hun eigen verhaal en bewerking. Vanaf maart 2020 ging de kerk dicht vanwege de lock down. Met de leiding van de kindernevendienst hebben we voor Pasen tasjes samengesteld met o.a. een vouwblaadjes met instructie, paaseitjes, matzes en uitleg over de Pesach-maaltijd. Die hebben we overal langs gebracht. Vanaf de zomer konden we weer beperkt naar de kerk. Het adventsproject hebben we door de lock down vanaf december niet af kunnen maken. De laatste zondagen hebben we digitaal gedaan. Met de video-opstelling in de kerk hebben we filmpjes opgenomen en die rondgestuurd met knutselsuggesties. Zo hebben we mogelijkheden gevonden om de kinderen bij de kerk te betrekken.
Kinderkerk: Er is geen kinderkerk geweest in 2020. Er wordt nagedacht om voor deze doelgroep aan te sluiten bij de Kliederkerk, wat veel lijkt op de kinderkerk.
WJJ: (Werkgroep Jeugd en Jongeren) Elke twee weken is er een WJJ-avond. De WJJ is voor de basisschoolkinderen van groep 5 t/m 7. De kinderen van groep 8 sluiten al aan bij Crosspro. Dit jaar heeft de WJJ beperkt doorgang kunnen vinden. 
Vakantiebijbelwerk: Vanwege corona is de vakantiebijbelwerk in de herfstvakantie niet doorgegaan.
Diensten voor jong en oud: In februari hebben we nog een jeugddienst kunnen houden met een thema dat aansloot op Sirkelslag Young. En in oktober hebben we een dienst voor jong en oud gevierd met de band Creative, waarbij het aantal mensen in de kerk door de maatregelen beperkt was.
Scholenzondag: Dit jaar was er ook geen scholenzondag.
Activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar: In februari hebben we met een groepje wederom meegedaan aan Sirkelslag Young. Dit groepje bestond uit jeugd van onze kerk en van de Hervormde gemeente. Het was een bijzonder geslaagde avond met enthousiaste jongeren. Landelijk deden weer honderden groepen tegelijk mee aan dit online spel van JOP.
Bruggroep: Vanwege corona is vanaf maart de bruggroep niet bijeen gekomen. Na de zomer is de groep ook klein geworden, omdat er wel een paar uitstromen, maar (bijna) geen nieuwe kinderen instromen.
Crosspro: Deze club is bedoeld voor jongeren van 12 t/m 19 jaar van beide protestantse kerken van Ter Aar. Naast gezelligheid met elkaar is er heel veel ruimte voor geloofsbeleving en gesprek. Crosspro vindt plaats tussen september en mei elke twee weken op vrijdagavond van 19:45u tot ongeveer 21:00u in de Ark. Toen de mogelijkheden er waren, zijn de activiteiten van Crosspro ook weer opgepakt.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en het plaatselijk diaconaal werk vertonen een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Rekening 2020 kerk tbv anbi

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

I. Verkorte staat van baten en lasten van de diaconie, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Rekening 2020 diaconie tbv anbi

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Door een aantal leden van kerk wordt papier ingezameld. Een deel (20%) van de opbrengst van deze inzameling gaat naar de diaconie.