A. Algemene gegevens

Naam ANBI kerkelijke gemeente:  Gereformeerde Kerk van Ter Aar
RSIN/Fiscaal nummer: 002583598
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
Naam ANBI diaconie: Diaconie van de Gereformeerde Kerk van Ter Aar
RSIN/Fiscaal nummer: 824123517
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
Website: www.gereformeerdekerkteraar.nl
Adres: Oostkanaalkade 2
Postcode: 2461 GB
Plaats: Ter Aar
Telefoonnummer kerk: 0172-600253

De Gereformeerde Kerk te Ter Aar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk van Ter Aar en de diaconie van de Gereformeerde Kerk van Ter Aar.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Ter Aar staat op de website. De link is: Toekomstplan 2018-2022.

Uitgelicht de beleidsregels van de diaconie:
De doelstelling van het College van Diakenen zijn onderdeel van de Gereformeerde kerk van Ter Aar, waarbij de nadruk ligt op betrokkenheid bij de zwakkeren en samenleving en wereld.
Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de gehele samenleving, zowel dichtbij in de eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Dit o.m. door het financieel ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor de medemens.
Tevens valt de Z.W.O. onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Op deze drie werkterreinen wil de ZWO zich richten bij het navolgen van Jezus in woord en daad. Binnen de Gereformeerde Kerk van Ter Aar valt het werelddiaconaat onder de Diaconie maar praktisch gezien valt het onderscheid tussen de werkvelden moeilijk te maken. Zending wordt veelal gecombineerd me ontwikkelingswerk, en ook werelddiaconaat speelt hierbij vaak een ondersteunende rol.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Bij de diaconie van de Gereformeerde kerk van Ter Aar geen betaalde krachten in dienst.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Aangaande orgelspel moeten wij een beroep doen op organisten buiten onze gemeente. Deze ontvangen een bescheiden vergoeding voor hun werkzaamheden en wel € 25,-.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Diaconie
De diaconie draagt zorg voor de besteding van de aan haar toevertrouwde gelden. Deze komen beschikbaar door collecten en toegezegde vrijwillige bijdragen. Met deze fondsen worden o.m. een jaarlijkse middag voor de ouderen in de kerk georganiseerd, wordt er bijgedragen aan de jaarlijkse kerstpakketten voor minder bedeelden in zowel de kerkelijke als de burgerlijke gemeente. Tenslotte worden een groot aantal goede doelen in binnen- en buitenland ondersteund.

Hieronder treft u de belangrijkste onderdelen uit het jaarverslag van 2014 van het college van kerkrentmeesters en jeugdactiviteiten. De volledige jaarverslagen zijn op te vragen bij onze scriba.

Jaarverslag College van Kerkrentmeesters 2015:
Ook in 2015 zijn we actief bezig geweest om onze gebouwen in een zo goed mogelijke staat van onderhoud te houden. Diverse werkzaamheden zijn daarvoor uitgevoerd zoals het plaatsen van deuren tussen de Aarkant en Crossroads, een nieuwe kastenwand in Crossroads, het stemmen van het orgel, enz. De Aarkant is ook in 2015 weer regelmatig gebruikt, zoals voor “wat de pot schaft” , de wekelijkse koffieochtend op donderdag, activiteiten voor de jeugd, enz. We zijn blij dat de gebouwen op deze manier veelvuldig gebruikt worden.

In 2015 heeft het College van Kerkrentmeesters een 10-tal vergaderingen gehouden waarin ondermeer gesproken is over de volgende onderwerpen:
• Daar de druk van de CV-ketel voor het kerkgebouw continue bleef teruglopen bleek na onderzoek dat de warmtewisselaar lek was. De ketel is inmiddels vervangen.
• De taakverdeling van de kerkrentmeesters is doorgenomen en waar nodig aangepast.
• Er is een nieuw verhuurcontract opgesteld voor de huur van de diverse zalen. Daarbij is de huur van het kerkgebouw aangepast naar een meer reëel bedrag.
• De draadloze microfoon die we gebruiken voor de geluidsinstallatie was verouderd. Ook zou deze in 2016 meer last krijgen van het 4G-netwerk dat gebruikt wordt voor de mobiele telefoons. Reden om deze te vervangen. Net voor de kerst is de nieuwe microfoon in gebruik genomen.
• In het voorjaar van 2015 zijn er deuren geplaatst tussen de Aarkant en Crossroads. Hierdoor is een langdurige wens in vervulling gegaan en kan er optimaler van beide ruimtes gebruik gemaakt worden.
• Daar het voor mensen van buiten onze gemeente moeilijk was om de ingang van ons kerkgebouw te vinden zijn er een tweetal borden geplaatst die verwijzen naar de ingang van de kerk en de Aarkant.
• Om ook in 2016 als goed doel aangemerkt te kunnen worden voor belastingaftrek bij giften werd er door de belastingdienst geëist dat er een zgn. ANBI verklaring op onze website zou komen. Hier is door een aantal mensen hard aan gewerkt en in november was dit rond.
• Doordat het aantal vrijwilligers dat meehelpt bij het stapelen van het oud papier in de containers om diverse redenen was teruggelopen zijn we op zoek gegaan naar vervangers. Dit blijkt erg moeilijk te zijn en we gaan hier in 2016 actief mee door.
• In november hebben we het jaarlijkse kostersoverleg gehad. Tijdens dit overleg worden eventuele knelpunten doorgenomen.
• In verband met het aftreden van Arie van den Berg moesten we op zoek naar een nieuw lid voor het College van Kerkrentmeesters. Gelukkig hebben we Pieter de Vries bereid gevonden deze plaats in te nemen en tevens zijn functie als penningmeester over te nemen.
• Ook in 2015 is er in november de jaarlijkse bijeenkomst gehouden met de vrijwilligers inzamelen oud papier. Tijdens een hapje en een drankje is het afgelopen jaar doorgenomen en zijn de deelnemers beloond met een aardigheidje voor hun inzet.
Tot slot willen we hierbij alle vrijwilligers die hebben bijgedragen tot het in stand houden van onze gebouwen, meegewerkt hebben aan de rommelmarkt of op een andere manier hun bijdrage hebben geleverd hartelijk bedanken voor hun inzet.

Jaarverslag jeugd
Voor onze jeugd zijn veel mensen uit onze gemeente actief en daar zijn we erg blij mee. Omdat in deze tijd minder jongeren naar de kerk komen doen wij ons uiterste best om ze ook op andere manieren te bereiken. Verschillende activiteiten worden door hen gelukkig wel bezocht en waar mogelijk proberen we samen met de Ned. Hervormde gemeente samen te werken voor onze jeugd.

Oppasdienst: Tijdens de kerkdiensten van 09.30 uur is er oppas aanwezig en is er kindernevendienst.
WJJ Club: De WJJ is dit jaar gehouden op een avond in de twee weken met twee groepen, maar wel 1,5 uur. Dit is goed bevallen.
Vakantiebijbelwerk: Een groep enthousiaste leden van de beide Protestantse Kerken organiseert vakantiebijbelwerk in Ter Aar.
Scholenzondag: Op 2 maart is er een dienst gehouden in de Vlinder die is voorbereid door beide prot. Kerken en de basisschool de Fontein.
Jeugddiensten: Er zijn dit jaar vier jeugddiensten georganiseerd in onze kerk.
Activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar: Ook dit jaar hebben we weer verschillende activiteiten georganiseerd voor de jongeren.
Bruggroep: De bruggroep is er voor de jeugd vanaf de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Op zondagochtend eens in de 5 à 6 weken komen ze tijdens de kerkdienst bij elkaar.
Crosspro: Deze club is bedoeld voor jongeren van 12 t/m 19 jaar van beide protestantse kerken van Ter Aar.
17+kring: nodigt de 17+ers uit voor een uurtje praten met elkaar over geloof en het dagelijks leven. Ze kijken samen wat die twee met elkaar te maken kunnen hebben.
Jongvolwassenkring en Belijdeniskring
SAGE: Op het gebied van de jeugd wordt er door de kleine gemeentes in de regio gepraat over: “Hoe kunnen we leren en profiteren van elkaars kennis en activiteiten”.
Schoenendoosactie: Voor de stichting “Licht in de duisternis” hebben we u geprobeerd te activeren om een schoenendoos te vullen met spullen voor kinderen in Roemenië.
Wat moet de buitenwereld van ons als kerk zien/horen? We hopen dat door het uitnodigen van jeugd buiten de kerk de activiteiten ook voor hen te bezoeken zijn.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en het plaatselijk diaconaal werk vertonen een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
ANBI kerk 2019
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

I. Verkorte staat van baten en lasten van de diaconie, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
ANBI diaconie 2019
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Door een aantal leden van kerk wordt papier ingezameld. Een deel (20%) van de opbrengst van deze inzameling gaat naar de diaconie.